Make the step to go green

Subsidies op duurzame verlichting.

Drie subsidies zijn van toepassing op onze verlichtingsproducten. Dit zijn EIA (Energie-investeringsaftrek, KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. EIA levert u gemiddeld 45% voordeel op. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het subsidiepercentage voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties bedraagt 35% (20% voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties + 15% van maatregelen voor energiebesparing) van de investering.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2018

Subsidie overzicht

Energie-investeringsaftrek (EIA) – voor het bedrijfsleven.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Meer informatie over EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – voor het bedrijfsleven.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Meer informatie over KIA.

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties – voor sportaccommodaties.
Deze regeling is gericht op het stimuleren van bouw en onderhoud voor sportaccommodaties. Deze subsidie is ingetreden op 2 januari 2019. Alle informatie over de Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties vindt u hier.

Budget

Twee subsidies zijn niet ongelimiteerd. Wanneer het budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op onze website gecommuniceerd.

  • Het budget voor EIA 2019 is € 147 miljoen.
  • KIA heeft geen budgettaire begrenzing.
  • Het budget voor de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) 2019 is € 87 miljoen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Via de EIA kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Dit is gemiddeld 11,25% netto voordeel. U moet minimaal € 2500,- investeren om in aanmerking te komen voor EIA.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Voor EIA geldt dat het bedrag dat wordt vergoed voor gehele armaturen € 25,- per 1000 lumen bedraagt met een minimale eis van 100 lumen/Watt per armatuur. Voor LED buizen met externe driver geldt dat de buis minimaal 130 lumen/Watt moet produceren met een maximale vergoeding van € 20,- per buis met externe driver. Voor licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, of (eventueel) dimregeling geldt een maximale vergoeding van €150,- per sensor.

Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. In deze tabel vindt u de percentages voor deze investeringsaftrek. Dit kan oplopen tot 28% voordeel.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u KIA én EIA ontvangen.

Als u als sportvereniging of sportstichting voldoet aan alle voorwaarden voor de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties wordt er maximaal 20% van de kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen gesubsidieerd. Voor de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid is er een aanvullende subsidie van 15%. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd. Een organisatie mag meerdere keren subsidie aanvragen, tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA en KIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. Zie hiervoor de Energielijst 2020.

© Copyright - TI LED Lighting